biogo.pl
Cel krótkotrwa?y Poszukiwanie, zastosowanie, popularyzacja ekologicznej i ekonomicznej ?ywno?ci dla cz?owieka. Cel d?ugotrwa?y Poszukiwanie, zastosowanie, popularyzacja efektywnych sposobów ochrony zdrowia i ?ycia na Ziemi w ?rodowisku mediów spo?eczno?ciowych i sieci internetowej. ... O biogo Biogo powsta?o z minimalistycznej idei podej?cia do ?ycia i ??czy maksymaln? prostot? ze szczytem wyrafinowania. Dlatego pomys? na logo wzi?? si? z zasady idei symetrii ?rodkowej. Symetria ma swój styl, uk?ad, porz?dek i charakter. Cechuje j? prostota i eleganckie rozwi?zania, ale cz?sto równie? oryginalno?? i wyrafinowanie. Dzi?ki takiemu po??czeniu trudno b?dzie modyfikowa?, przetwarza? czy od?wie?a? mark?, która powinna by? czysta i nieskazitelna tak jak Natura. Logo sk?ada si? z po??czenia s?ów bio i go. Bio symbolizuje faun? i flor? czyli ?ycie bez wp?ywu i oddzia?ywania przez cz?owieka. Go to powrót do natury. Czyli zmiana trybu ?ycia, podej?cia do ?wiata, cz?owieka i samego siebie. Uproszczenia pewnych procesów ?yciowych, zdystansowania si? i ch?ci ci?g?ego samorozwoju. Cztery symetryczne elementy(pierwiastki) logo symbolizuj? cztery ?ywio?y Matki Natury (ogie?, ziemia, powietrze i woda), które ??czy pi?tym element - cz?owiek. "i" ma cel ochrony i utrzymania równowagi ?ycia na Ziemi. Zielony punkt to ?wiat w mojej g?owie. ?wiat czystej natury, pierwotny, organiczny , wolny od z?a, przemocy i konwenansów. ?wiat nie zniszczony przez cywilizacj?, ?wiat którego trudno ju? dojrze? go?ym okiem... A T w ó j ? J a k i e g o j e s t k o l o r u ?
https://biogo.pl/
biogo.pl
Cel krótkotrwa?y Poszukiwanie, zastosowanie, popularyzacja ekologicznej i ekonomicznej ?ywno?ci dla cz?owieka. Cel d?ugotrwa?y Poszukiwanie, zastosowanie, popularyzacja efektywnych sposobów ochrony zdrowia i ?ycia na Ziemi w ?rodowisku mediów spo?eczno?ciowych i sieci internetowej. ... O biogo Biogo powsta?o z minimalistycznej idei podej?cia do ?ycia i ??czy maksymaln? prostot? ze szczytem wyrafinowania. Dlatego pomys? na logo wzi?? si? z zasady idei symetrii ?rodkowej. Symetria ma swój styl, uk?ad, porz?dek i charakter. Cechuje j? prostota i eleganckie rozwi?zania, ale cz?sto równie? oryginalno?? i wyrafinowanie. Dzi?ki takiemu po??czeniu trudno b?dzie modyfikowa?, przetwarza? czy od?wie?a? mark?, która powinna by? czysta i nieskazitelna tak jak Natura. Logo sk?ada si? z po??czenia s?ów bio i go. Bio symbolizuje faun? i flor? czyli ?ycie bez wp?ywu i oddzia?ywania przez cz?owieka. Go to powrót do natury. Czyli zmiana trybu ?ycia, podej?cia do ?wiata, cz?owieka i samego siebie. Uproszczenia pewnych procesów ?yciowych, zdystansowania si? i ch?ci ci?g?ego samorozwoju. Cztery symetryczne elementy(pierwiastki) logo symbolizuj? cztery ?ywio?y Matki Natury (ogie?, ziemia, powietrze i woda), które ??czy pi?tym element - cz?owiek. "i" ma cel ochrony i utrzymania równowagi ?ycia na Ziemi. Zielony punkt to ?wiat w mojej g?owie. ?wiat czystej natury, pierwotny, organiczny , wolny od z?a, przemocy i konwenansów. ?wiat nie zniszczony przez cywilizacj?, ?wiat którego trudno ju? dojrze? go?ym okiem... A T w ó j ? J a k i e g o j e s t k o l o r u ?
https://biogo.pl/